Error Code

กรณีเครื่องปรับอากาศมีปัญหา สามารถตรวจสอบหา Error Code ที่จะแสดงสาเหตุของปัญหาเบื้องต้นได้ และสามารถตรวจสอบวิธีการแก้ไขปัญหาได้จากข้อมูลด้านล่างนี้

CODE
ปัญหา
ความหมาย
วิธีแก้ปัญหา
โหมด F
F0
Outdoor DC Fan Motor Fault
มอเตอร์ DC ตัวข้างนอกผิดปกติ
ตรวจสอบว่าสายมอเตอร์พัดลมใน Outdoor ต่อปกติ มีสายไฟขาดหรือไม่ ถ้าไม่ขาดแสดงว่ามอเตอร์เสีย
F1
Clogged liquid pipe
ท่อของเหลวอุดตัน
ตรวจสอบตรงแคปทิวว่ามีการเชื่อมปิดรูหรือไม่
F3
Compressor operation fault
เกิดความผิดปกติจากคอมเพรสเซอร์
เช็คการต่อสายตรงหัวคอมเพรสเซอร์ว่าต่อถูกต้องหรือเปล่าหรือตรวจตรงต่อ เข้ากับบอร์ดอินเวอร์เตอร์ว่าถูกต้องหรือไม่
F4
Exhaust Temperature sensor fault
ความผิดปกติของเซ็นเซอร์อุณหภูมิตัวจับความร้อนด้านคอนเด็นซิง
เช็คว่าเซ็นเซอร์อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมและเชื่อมต่อกับ PCB อย่างถูกต้อง ถ้าเซ็นเซอร์อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมและเชื่อมต่อกับ PCB อย่างถูกต้องแล้ว แสดงว่าเซ็นเซอร์มีปัญหาให้ทําการเปลี่ยนแปลงเซ็นเซอร์ใหม่)
F6
Outdoor ambient temp sensor fault
ความผิดปกติของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอก
เช็คว่าเซ็นเซอร์อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมและเชื่อมต่อกับ PCB อย่างถูกต้อง ถ้าเซ็นเซอร์อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมและเชื่อมต่อกับ PCB อย่างถูกต้องแล้ว แสดงว่าเซ็นเซอร์มีปัญหาให้ทําการเปลี่ยนแปลงเซ็นเซอร์ใหม่)
F7
Over/under voltage protection
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน / ตํ่า
เช็คไฟฟ้าเข้าว่ามาปกติหรือไม่
โหมด E
E0
Indoor over current protection
การป้องกันกระแสไฟเกินตัวแฟนคอยล์
เช็คระบบไฟฟ้าเข้าว่ามีกระแสมาเกินกว่าค่าที่กําหนด
E1
Room temperature sensor fault
ความผิดปกติของตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิห้อง
เช็คว่าเซ็นเซอร์อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมและเชื่อมต่อกับ PCB อย่างถูกต้อง ถ้าเซ็นเซอร์อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมและเชื่อมต่อกับ PCB อย่างถูกต้องแล้ว แสดงว่าเซ็นเซอร์มีปัญหาให้ทําการเปลี่ยนแปลงเซ็นเซอร์ใหม่)
E2
Outdoor coil temperature sensor fault
ความผิดปกติของตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอกของคอนเด็นซิง
เช็คว่าเซ็นเซอร์อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมและเชื่อมต่อกับ PCB อย่างถูกต้อง ถ้าเซ็นเซอร์อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมและเชื่อมต่อกับ PCB อย่างถูกต้องแล้ว แสดงว่าเซ็นเซอร์มีปัญหาให้ทําการเปลี่ยนแปลงเซ็นเซอร์ใหม่) ในกรณีเปลี่ยนเซ็นเซอร์แล้วไม่หายให้เปลี่ยน PCB Board
E3
Indoor coil temperature sensor fault
ความผิดปกติของตัวเซ็นเซอร์ตรงท่อทองแดง
เช็คว่าเซ็นเซอร์อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมและเชื่อมต่อกับ PCB อย่างถูกต้อง ถ้าเซ็นเซอร์อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมและเชื่อมต่อกับ PCB อย่างถูกต้องแล้ว แสดงว่าเซ็นเซอร์มีปัญหาให้ทําการเปลี่ยนแปลงเซ็นเซอร์ใหม่) ในกรณีเปลี่ยนเซ็นเซอร์แล้วไม่หายให้เปลี่ยน PCB Board
E4
Indoor fan motor or DC motor feedback fault
ความผิดปกติของมอเตอร์ไม่ทํางาน
ตรวจสอบว่าสายของมอเตอร์พัดลมใน Indoor มีการเชื่อมต่อกัน ตรวจสอบว่ามอเตอร์พัดลมข้างใน Indoor ทํางานปกติหรือไม่ ถ้าข้อที่ 1 และ 2 ถูกต้องแล้ว แสดงว่าแผงควบคุมในตัว Indoor เสีย ให้เปลี่ยนแผงควบคุมใหม่ คือ PCB Board
E5
Indoor & outdoor communication fault
ความผิดพลาดในการส่งสัญญาณระหว่างแฟนคอยล์ไปถึงคอนเด็นซิง หรือคอนเด็นซิงไปแฟนคอยล์
ตรวจสอบสายสัญญานที่เชื่อมต่อระหว่างกันว่ามีสายชํารุดหรือขาด
โหมด P
P8
Outdoor over current protection
ป้องกันกระแสไฟเกินของตัวคอนเด็นซิง
เช็คระบบไฟฟ้าเข้ามาเกินกว่าค่าที่กําหนด
P3
Leaked refrigerant
น้ำยารั่ว หรือน้ำยาน้อย
แวกคั่มและเติมนํ้ายาใหม่
P4
Refrigeration overload protection
ป้องกันน้ำยาเกิน
เช็คนํ้ายาในระบบว่าเกินหรือไม่ หรือใช้แอมป์มิเตอร์เช็คค่าตามเนมเพรท